EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN (2016/679) MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Trafore Oy EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN (2016/679) MUKAINEN REKISTERISELOSTE

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN (2016/679) MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Posted By Ville Ranta


Rekisterinpitäjä
Trafore Oy

Y-tunnus: 2143316-3

Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot: info@trafore.fi

Tietosuojavastaava
Ville H.S. Ranta

Yhteystiedot: ville.ranta@trafore.fi

Rekisterin nimi
Exim -taksiyrittäjän tietotyökalu

Rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset
Rekisteriä käytetään Trafore Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelusopimuksien tekemiseen, laskutukseen ja asiakkaiden tunnistamiseen. Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Asiakkaiden ja heidän kuljettajien henkilötietoja käytetään tietosuojalainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi. Kuljettajatiedot syöttää järjestelmään loppukäyttäjät.

Asiakassuhteeseen perustuvia henkilötietoja ei myydä.

Käsiteltävät henkilötiedot sekä tietolähteet

  1. Henkilön nimi
  2. Katuosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero
  3. Sähköpostiosoite

Rekisteriin kerätään tietoja asiakasyrityksiltä itseltään sekä luottotietorekistereistä, numerotietokannoista, ytj:stä sekä mahdollisesti väestötietojärjestelmästä.

Tietojen luovutus ja rekisterin suojaus
Trafore Oy saa luovuttaa asiakasrekisterin tietoja vain lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Yhtiön henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin. Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa ja sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativissa tietojärjestelmissä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yhtiön ulkopuoliset tahot. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika ja poistaminen
Henkilötiedot poistuvat Trafore Oy:n rekisteristä, kun niiden käsitteleminen ei ole enää tarpeellista yhtiön oikeutetun edun kannalta. Yhtiö ei säilytä henkilötietoja kauempaa kuin on lain mukaan sallittu tai henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista. Säilytysaika riippuu tiedon luonteesta ja sen käsittelyn tarkoituksesta.

Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Kukin rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan häntä koskevat henkilötiedot. Mikäli edellisestä tietopyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta, Trafore Oy voi vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Jokaisella on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Henkilö voi myös pyytää häntä koskevien tietojen poistamista järjestelmästä. Pyynnön mukaiset toimenpiteet suoritetaan, jollei Trafore Oy:llä ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa tai rajoittaa tiedon käsittelyä sekä siirtää tiedot toiseen järjestelmään
Kullakin on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Henkilö voi vastustaa tietojensa käsittelyä, vaikka se perustuisi aikaisemmin annettuun suostumukseen. Niin ikään hän saa pyytää tiettyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Henkilöllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen.

Jokaisella on oikeus saada henkilötietonsa Trafore Oy:ltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta hän voi välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksien toteuttaminen
Jokainen voi käyttää yllämainittuja oikeuksiaan lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen puhelinnumeron edellä mainittuun osoitteeseen. Trafore Oy voi pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden varmentamiseksi. Trafore Oy voi hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. Mikäli henkilö katsoo tietojensa käsittelyn olevan ristiriidassa lainsäädännön kanssa, hän voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.